Optimal Livskraft - Vi finns för din hälsa
Integritetspolicy


INTEGRITETSPOLICY

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.


ALLMÄNT

Denna integritetspolicy beskriver hur Optimal Livskraft behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen optimallivskraft.se samt våra produkter och tjänster.
Denna integritetspolicy gäller både för alla som använder webbplatsen optimallivskraft.se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.


PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Optial Livskraft med organisationsnummer 790724-9309 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGSamtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Optimal Livskraft behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Optimal Livskraft. I sådant fall kommer Optimal Livskraft inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.


Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Optimal Livskraft behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.


Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Optimal Livskraft som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.


Intresseavvägning

Optimal Livskraft kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Optimal Livskraft ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.


HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Optimal Livskraft samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på optimallivskraft.se och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.


HUR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.


VARFÖR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Optimal Livskraft bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Tillhandahålla god service
  • Leverans av beställningar
  • Marknadsföring
  • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Optimal Livskraft produkter och tjänster
  • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
  • Administration och förbättring av optimallivskraft.se

HUR LÄNGE VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Optimal Livskraft sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Optimal Livskraft kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Optimal Livskraft rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.


DELNING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Optimal Livskraft kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. 

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Optimal Livskraft rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Optimal Livskraft  vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Optimal Livskraft säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.


SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Optimal Livskraft har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.


DINA RÄTTIGHETER

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Optimal Livskraft få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.


ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Optimal Livskraft förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.


KONTAKTINFORMATION

Optimal Livskraft ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@optimallivksraft.se eller Optimal Livskraft , Bronsåldersgatan 22, 533 31 GÖTENE, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.


2019-12-19Copyright © 2021 Optimal Livskraft


Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera